Sante manman ak timoun

              Ann Ayiti, gen yon pwovèb ki di: “Fanm se poto mitan.”  Sa vle di, se fanm ki kenbe fanmi ak sosyete a.  Nan Pwojè Santé, nou kwè sou enpòtans fanm genyen pou asire sante tout kòminote a. 

       Pwojè Santé ede sit yo nan kreyasyon epi enplemantasyon klèb manman yo.  Klèb manman yo fonksyone pou fanm ansent ak fanm ki gen ti bebe.  Chak klèb rankontre yon fwa pa fwa pou kreye koneksyon ant fanm yo epi pou diskite sijè ki enpòtan.  Pa egzanp, nan klèb fanm ansent, fanm yo diskite gwosès la, alètman, sante seksyèl, kijan pou pran swen bebe a, elatriye.  Nan klèb fanm ak ti bebe, fanm yo diskite planin familyal, devlopman timoun yo, bay timoun yo disiplin.  Depi fanm yo ale nan yon sit pou patisipe nan klèb yo, nou asire fanm pran sevis sante: fanm ansent fè tout konsiltasyon prenatal, fanm ak bebe asire timoun yo pran tout doz vaksinasyon, elatriye.  Nou kwe depi fanm yo gen plis konesans sou sante pa yo ak sante timoun yo, y ap pataje enfòmasyon a nan kòminote.

               Anplis, sante matènèl nan Pwojè Santé bay materyèl yo ak fòmasyon pou sit yo.  Pa egzanp, nou konnn bay machin sonogram avèk fòmasyon k ap ede sit yo konnen depi yon akouchman an danje pou reponsab medikal yo ka asire ni manman ni bebe a pa mouri nan akouchman an.  Nou travay ansanm avèk pwojè Impact Youth epi sit yo pou asire tout fanm ansent pran yon tès VIH, epi tout fanm pozitif gen sipò yo bezwen.