Resous sou kowonaviris

Nou mete yon konpilasyon resous sou Kowonaviris pou w ka jwenn sa w ap chèchè pi fasil. 
Tout resous sa yo jwenn kritè sa yo:
  • Li ranfòse mesaj MSPP yo
  • Li an Kreyòl
  • Mesaj yo klè epi nou verifye enfòmasyon an
  • Li pa yon sous/mesaj politik

Odyo

Videyo

Verite yo sou Kowonaviris
Sak pase avèk bakteri lè w lave men w

Postè/Afich

Gid yo ak lòt resous

Pwotokòl pou itilizasyon mask twal
Kwonoloji sentòm Kowonaviris