Listwa Siksè

Distribisyon medikaman VIH

Pasyan yo ki chita ap tann nan kolèj Eben-Ezer nan Kafou Seprènn "Raboto", yon lekòl ki itilize kòm yon sit distribisyon kominotè

Pandan ke kriz politik aktyèl la an Ayiti te kalme nan semèn ki sot pase yo, Sant Sante Raboto, yon ayisyen lopital piblik ki resevwa plis pase 96 125 pasyan chak lane, kontinye fè fas a gwo obstak. Sant Sante Raboto pa te kapab louvri depi nan fen mwa Dawout paske li sitiye nan yon zòn kontwole pa de seri de lidè opozisyon. Doktè, enfimyè ak pasyan yo pa te kapab ale nan lopital la akòz fiziyad ki fèt souvan ak lot aktivite gang nan zòn lan. Anplis de sa, akòz mank gaz ki ap grandi nan peyi a, lopital la pat gen ni kouran oswa dèlko poul te fonksyone.

369 pasyan ki teste VIH pozitif e ki te espere resevwa medikaman ak swen medikal regilye pat rive jwenn. Kriz politik Ayiti a te lakòz yon kriz sante grav. San dòz regilye  ak medikaman VIH, pasyan yo risk devlope yon rezistans pou dwòg, sistèm iminitè yo ap febli , e sa k lakòz risk transmisyon maladi a ogmante.

Pandan obstak yo ap grandi, ekip swen Projè SANTE a te rive travay ak enfimyè ak doktè nan lopital lokal yo pou kreye yon plan pou distribisyon medikaman VIH nan kominote yo . Plan an te enkli pale ak lidè gang opozisyon yo pou jwenn pèmisyon espesyal pou pèmèt anbilans sit la pase barikad yo. Senk sit nan katye a ki te rive jwen otorizasyon lidè gang yo, kote pasyan yo te ka vini pran medikaman yo. Semèn pase a, 97% pasyan ki VIH pozitif nan Sant Sante Raboteau te resevwa medikaman yo malgre lefèt ke lopital la te rete fèmen.

Jean Eveins, konseye teknik VIH pou sante, te di: “Nap travay jodi a, nap travay demen, e nap kontinye travay jiskaske nou rive jwenn tout pasyan”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *