Kisa nou dwe konnen sou Kowonaviris 2019 (Covid-19) ?

DEFINISYON

Nouvo Kowonaviris 2019 yo fè pati yon gwo fanmi viris ki bay maladi rim e ki ka bay lòt maladi ki pi grav, tankou Maladi Souf Kout la ki soti nan Azi.  

KIJAN MOUN KA TRAPE KOWONAVIRIS ?

 • Nouvo kowonaviris 2019 la se yon zowonoz ki vle di ke bèt ka bay moun li , epi moun ka bay moun li tou.
 • Moun ka simaye maladi a lè yap:
 • Pale
 • Estènen
 • Touse
 • Lèw ret tou pre moun ki gen siy ak sentòm nan.

SIY ak SENTÒM

 • Fyèv
 • Tous
 • Etoufman ak difikilte pou respire/Etoufman

DIFERANS ANT GRIP NOMAL AK NOUVO COVID-19

 • Pa gen yon gwo diferans ant yon grip nòmal ak kowonaviris. Nan ka kowonaviris la gen anviwon 2% moun ki mouri.
 • Anviwon 80% moun ki malad yo pa gen gwo siy maladi saa , sa vle di yo ka pa menm konnen si yo gen kowonaviris .
 • Anviwon 15% moun gen siy modere.
 • Anviwon 5% moun sèlman ka bezwen kouche lopital paske yo malad grav .
 • Dapre etid ki fèt sou maladi saa anviwon 2% moun rive mouri de konplikasyon yo.
 • Moun ki granmoun anpil , moun ki gen maladi ki fè sistèm kò yo febli pi vilnerab a Kowonaviris la.

KONPLIKASYON

 • Nemoni grav
 • Maladi souf kout
 • Plizyè ògan nan kò a ka febli

KIJAN POU EVITE TRAPE COVID-19

1) Toujou lave men nou ak savon
2) Kouvri bouch nou ak nen nou lè n'ap touse oswa estènen
3) Byen kwit tout vyann oswa ze yo anvan nou manje
4) Evite kole ak moun ki mal pou respire kap touse epi kap estènen
5) Evite manyen bouch, je nou ak nen nou

TRÈTMAN

 • Yon moun ki malad ka resevwa medikaman pou trete siy ak sentòm yo ki se ka fyèv, tous, souf kout.
 • Si ou sispèk yon moun ki gen COVID-19 mande’l pou li pran prekosyon pou li pa bay lòt moun maladi a , pou li rete nan yon kote ki  izole, epi kontakte nimewo ke Ministè Sante Piblik mete pou sa :

3104 0011 oswa +509 4343 – 3333 / 116

 • Pou kounye a poko genyen yon trètman pou enfeksyon ak nouvo Kowonaviris 2019 la. Men pifò moun ki gen siy ak sentòm yo refè pou kont yo.