Listwa Siksè

Rasanbleman anyèl ak MSPP

Plis pase 35 lide MSPP ak Pwojè Sante te engage pandan 2 jou nan diskisyon konstriktif.
Dr. Belotte, ki yon lide ki assire lesyon ak MSPP, ankouraje yon kolaborasyon konstriktif ant MSPP ak Pwojè Sante.

4 ak 5 desanm 2019, plis pase ven lidè nasyonal ak depatman MSPP, Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an, te rankontre ak lidè Pwojè Sante yo pou reflechi sou siksè pase yo ak posiblite kwasans nan dezyèm ane dewoulman pwojè a.

Dirijan MSPP te remake e felicite prezans anplwaye Pwojè Sante yo nan lopital ak klinik yo . Yo te profite exprime satisfaksyon yo genyen ak tout amelyorasyon ki fèt nan enfrastrikti sant sante yo.

Pandan toulède jou yo, anpil lidè nan MSPP te fe konnen ke  “nou se yon fanmi” – nou lide pou diskite onètman e ouvètman de amelyorasyon ak defi ki k prezante nan dewolman pwojè a. Pandan diskisyon sou opòtinite kwasans – entegrasyon ak enkadreman kontinyèl anplwaye MSPP yo, diskisyon sou koman nou k evite konsekans entansyonèl ak idantifye bezwen edikasyon kontinyèl nan sektè sante a –  te gen yon reyèl kolaborasyon kote tout moun te fixe sou objektif komen pwojè a.

“Mèsi pou sipò enkondisyonèl ou,”  se sa  Dr Jean Baptiste, direktè rejyonal nan Hinche te di . Anpil lòt repete apresyasyon yo pou fleksibilite ak fason Pwojè Sante adapte estrateji rapid pou ede ak sipòte sistèm sante nasyonal la. Pa egzanp, yon direktè rejyonal MSPP te site Sipò Pwojè a te bay nan kad yon kanpay vaksinasyon, pandan ke yon lòt te fè lwanj pou asistans ke Pwojè Sante te pote nan repons ijans ak mobilizasyon ekipman  pou yon rejyon ki te inonde nan peyi a.

De jou atalye travay sa ak MSPP karakterize kòm yonn kolaborasyon reflechi ki ilistre respè mityèl ak pwofondè relasyon ant ekip jesyon MSPP a ak Pwojè Sante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *